Valde un biedri

Valde
Kopš 2015. gada 26. maija valdes sastāvā:
Zane Štolcere, Daiga Svarena, Ineta Ventniece, Vineta Riekstiņa un Velga Ekure

Biedri
Inguna Balgalve
Kristaps Baņķis
Dita Blūma – Balinska
Ineta Ventniece
Aija Stabiņa
Iraida Tillere
Daiga Svarena
Laila Kalniņa
Sanita Jarima
Evija Bāre
Andris Kilēvics
Velga Ekure
Zaiga Dūka
Rudīte Šterna
Inga Kondrāte
Gunta Gasiņa
Inga Žīgure
Anita Bērziņa
Līga Bērziņa
Inese Klajuma
Gunta Gulbe
Līga Egle
Dzintra Sīpola
Nelda Bailīte
Daira Liepiņa
Jolanta Kvēpa
Zane Štolcere
Lidija Zvereva
Vineta Riekstiņa
Lāsma Spāģe
Inta  Grīnvalde

Aija Rusaika

Anita Šuideika

 

IZRAKSTS NO BIEDRĪBAS STATŪTIEM:

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena 10. daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, biedrus iepriekš informējot.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izslēgšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Sapulces kompetencē ir apspriest un izvērtēt Biedrības gada darbības rezultātus un izteikt priekšlikumus Biedrības darbības uzlabošanai.

 

↑Uz lapas augšu↑