Valde un biedri

Valde
Kopš 2019. gada 20. februāra valdes sastāvā:
Vineta Riekstiņa, Biruta Leitāne, Velga Ekure, Andris Kilēvics, Aija Stabiņa.

Biedri:
Inguna Balgalve
Dita Blūma – Balinska
Ineta Ventniece – Krīgere
Aija Stabiņa
Daiga Svarena
Sanita Jarima
Andris Kilēvics
Velga Ekure
Rudīte Šterna
Līga Elizabete Balode
Santa Zēberga
Anita Bērziņa
Biruta Leitāne
Aija Rusaika
Vineta Riekstiņa
Anita Šuideika
Anete Skrube
Patrīcija Grāve
Vineta Kokenberga
Dace Akmentiņa
Ronalds Līcītis

Eva Gubareva

IZRAKSTS NO BIEDRĪBAS STATŪTIEM:

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena 10. daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, biedrus iepriekš informējot.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izslēgšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Sapulces kompetencē ir apspriest un izvērtēt Biedrības gada darbības rezultātus un izteikt priekšlikumus Biedrības darbības uzlabošanai.

↑Uz lapas augšu↑