Ciparu informācija par mūsu Valsts prezidentu izvēli

Autore: Velga Ekure

Valstiski nozīmīgais notikums – jauna prezidenta ievēlēšana un ap to notiekošās politiskās peripetijas, lika aizdomāties, kas kādas izvēles izdara, paanalizēt, kādas likumsakarības uzrāda Numeroloģija par procesiem Latvijā.

Izvēles izdarām (arī mūsu priekšstāvji Saeimā) it kā apzināti, ņemot vērā pieredzi, attiecīgā brīža kontekstu, bet būtiski mūs tomēr vada zemapziņa. Tāpēc šoreiz analīzē izmantoju Personas ciparu (Pc), Izaugsmes cikla gadus (Cg) un Izpausmes jeb Likteņa ciparus (Iz.c).

Neliels skaidrojums tiem, kam Numeroloģijas termini vēl pasveši.

Personas cipars norāda, kas ir svarīgi, lai apmierinātu savu ego, tas ir mūsu zemapziņas dzinulis. To pašu var attiecināt uz institūcijām, organizācijām. Personas ciparam, ejot cauri Izaugsmes ciklam, katru gadu iezīmējas atšķirīgas iespējas, rāmji. Piemēram, cilvēks vai subjekts izaugsmes trešajā gadā jūtas, rīkojas daudz brīvāk, radošāk nekā ceturtajā. Izpausmes jeb Likteņa cipars parāda, kā tieši cilvēks izpaužas. Aprēķina:

Pc=dzimšanas, izveidošanas datums + mēnesis;

Cg=Pc+interesējošā gada cipars; ciklā ir deviņi gadi;

Iz.c=summas cipars no vārda, uzvārda vai nosaukuma burtu cipariem.

Prezidentu ievēl Saeima, savukārt konkrētās Saeimas virzītājspēks Pc tiek noteikts pirmās sēdes jeb tās sasaukšanas dienā. Saeimu Pc ir/ bijuši 4, 5, 7, 8 un 9 (sk. 1. tabulā).

Pc 9 – izvēlas vislabāko. Tādas motivācijas Saeimas izvēlējās J. Čaksti, pārvēlēja G. Ulmani un ievēlēja V. Zatleru. 9.Saeima, kuras Pc=9 prezidentu vēlēja savas izaugsmes devītajā gadā, neņemot vērā, ka tajā gadā ir izvērtēšanas, secinājumu gads nevis inovāciju.

Pc 4 – galvenās vērtības ir stabilitāte, drošība un, vissvarīgākais, prognozējamība. 5. un 10.Saeimas savos izaugsmes astotajos gados ievēlēja G. Ulmani un A. Bērziņu (Zatlers, viņuprāt, vairs nebija prognozējams).

Pc 7 – ir zinoši, erudīti. Zina, uz ko ir jātiecas, tāpēc 2003.gadā pārvēlēja V. Vīķi-Freibergu, nepieļaujot domu, ka vajadzētu „patirgoties”.

Pc 5 – raksturīgākās iezīmes – draudzīgums, atraktivitāte un laimes meklēšana. Sev visraksturīgākajā brīvajā stilā piecinieks izpaudās 1933.gadā – savā izaugsmes trešajā gadā, kad pārvēlēja netraucējošo A. Kviesi, nepievēršot uzmanību pasaulē briestošajiem draudiem. Izaugsmes sestajā gadā ir jārēķinās ar pienākumu / atbildības situāciju, ar visu iesaistīto interesēm, meklēt kompromisu, lai vienotos par atbilstošāko sabiedroto – 1927.gadā G. Zemgalu un 1999.gadā V. Vīķi-Freibergu. Bet izaugsmes ceturtajā gadā pat piecinieks neiet uz mirkļa risku, vēlas kaut kādā ziņā prognozējamu stabilitāti, tādējādi 1925.gadā pārvēlēja J. Čaksti, bet 2015.gadā izvēlējās prognozējamo R. Vējoni nevis „nezināmo” cilvēku E. Levitu.

Pc 8 – par likumsakarībām domājoši. Latvijas izaugsmes 5.gadā – pārmaiņu gadā Saeima ir spējusi sadarboties (13. Saeimai šis ir 11/2 izaugsmes gads), domājot par tālākas attīstības nepieciešamību un izvēlas vienu no spēcīgākajiem prezidentiem.

Kā rezultējas ievēlēto prezidentu Izpausmes jeb Likteņa cipari?

Analizējot oficiālo amatu nosaukumu Izpausmes jeb Likteņa ciparus pēc latviešu valodas alfabēta, jāteic, ka jau pašos amatu nosaukumos cipari parāda, kāda kuram vara:

Latvijas Valsts prezidents=2

Saeimas priekšsēdētājs=1 (Saeimas priekšsēdētāja=3)

Latvijas Republikas Ministru prezidents=11/2

Tātad numeroloģiski Saeimai ir 1.numurs, tā savukārt ievēl VP un MP.

Izpausmes cipars 2 norāda, ka Latvijā Valsts prezidents ir diplomātisks vidutājs arī ar citām divniekam piemītošām pozitīvām/ negatīvām iezīmēm. Savukārt šī amata cipara savietojamība (+/-) ar konkrētas personas Izpausmes ciparu parāda darbošanās stiprās un vājās puses, būtiskāko pienesumu, un kas nesekmējas vai traucē.

2.tabulā redzami visu mūsu prezidentu, tai skaitā arī Kārļa Ulmaņa cipari.

Kā Izpausmes cipara meistara skaitlis 22/4 ir J. Čakstem. Pārliecināta līdera, kas sasniedz mērķus un virza uz labklājību cipars 8 ir V. Vīķei-Freibergai un E. Levitam. Komentārs Levita kontekstā – ne visās Numeroloģijas grāmatās ir atrodama informāciju – ir vai nav tāds augstāks meistar skaitlis kā 44/8, jo ir ļoti reti sastopams. Lasot par Levita līdz šim paveikto, ir pārliecība, ka ir tāds skaitlis par augstākiem mērķiem, sasniegumiem, kas gūti ļoti neatlaidīga darba rezultātā.

Nianse Kārļa Ulmaņa Izpausmes jeb Likteņa ciparam. Rakstos aktīvi tiek izmantots tikai viens viņa vārds, ar kuru Izpausmes cipars būtu 3, līdzīgi kā brāļa mazdēlam, bet ņemot vērā dzimšanas apliecībā fiksētos (un Numeroloģijā jāņem vērā visi, ko vecāki salikuši) trīs vārdus – Izpausmes cipars ir 9, kuru sasummējot ar amata ciparu 9+2=11/2 – rodas iedvesmojošā līderība, par ko vēl tagad varam lasīt grāmatās un skatīt filmās. Bet K. Ulmaņa darbošanās mīnuss -7 noslēgtība, monologi, nevis dialogi, arogance.

J. Čakste un G. Zemgals (6/2) – varbūt skaļi teikts, bet uz „prezidenta altāra” nolika sevi visu. Augsta pienākumu un atbildības latiņa, par sevi aizmirstot.

G. Ulmaņa optimistiskais un veiksmīgais 3 amatā elastīgi līdzēja valstiskajām pārmaiņām (5/1).

Saeimas labprātāk ievēlē t.s. savējos – A. Kviesis un A. Bērziņš (6). Zīmīgi, ka abu prezidentūra iekrita laikos, kad izkļūstot no pasaules ietekmes krīzēm, jādomā par drošību. 1930.gadā Latvija bija atkopusies no kara postījumiem, 2011.gadā sāka iziet no ekonomiskās krīzes, bet abos laika posmos bija izveidojušies politiskās krīzes elementi. Prezidentūrās 8/-4 abi vairāk uzmanību pievērsa sociāli ekonomiskai izaugsmei, mazāk kontrolējošām funkcijām.

Attiecībā uz agrāk minēto 9.Saeimas (ne)kļūdīšanos, kad (Pc 9) savā izaugsmes cikla noslēdzošajā devītajā gadā ievēlēja prezidentu V. Zatleru, kura izpausmes cipars 7 savienojumā ar prezidenta amata ciparu 2 deva būtisku mācībstundu 9/5 – jānotiek pārmaiņām, nevar kā līdz šim. 

Jautājums, kāpēc ievēlēja R. Vējoni? „Īstais cilvēks īstajā brīdī atradās īstajā vietā” (veiksmi nesošais Pc 3). Viņa diplomātiskais un tolerantais izpausmes cipars 2 ir tāds pats kā amatam. Prognozējams, līdz ar to, konkrētajai Saeimai – ērts. Prezidentūrā 4/0 nācās vairāk domāt par valsts drošību un personīgo veselību.

V. Vīķes-Freibergas un E. Levita izpausmes cipari ir 8, amatā: 2-8=-6 viņi netika pieņemti kā savējie, toties 2+8=10 – dod tik akūti nepieciešamo līderību, jaunus spēcīgus impulsus – iniciatīvas un motivāciju.

Varbūt būs turpinājums

1.tabula Saeimu Personas ciparu korelācija Valsts prezidentu vēlēšanu gados

Nr. LV gads Saeima, 1.sēde Saeimas Pc Prezidenta vēlēšanas gads Saeimas izaugsmes gads Prezidents Pc
  1.   7   1.Saeima 7.11.1922.   9   1922/5   5   Jānis Kristaps Čakste   5
  2. 1   3   2.Saeima 3.11.1925   5 1925/8   1927/1 13/4   6 Pārvēlēja Čaksti   Gustavs Zemgals     11/2
  3.   6   3.Saeima 6.11.1928.   8   1930/4   3   Alberts Kviesis   7
  4.   9   4.Saeima 3.11.1931   5   1933/7   3   pārvēlēja  
  5.   6   5.Saeima 6.07.1993.   13/4   1993./4   8   Guntis Ulmanis   13/4
  6.   9   6.Saeima 7.11.1995   9   1996./7   7   pārvēlēja  
  7.   3   7.Saeima 3.11.1998.   5   1999./1   6   Vaira Vīķe-Freiberga   4
  8.   7   8.Saeima 5.11.2002.   7   2003./5   3   pārvēlēja  
  9.   2   9.Saeima 7.11.2006.   9   2007./9   9   Valdis Zatlers   7
  10.   6     10.Saeima 2.11.2010   4   2011./4     8   Andris Bērziņš   4
  11.   6     11.Saeima 17.10.2011.   9       4   nevēlēja    
  12.   1   12.Saeima 4.11.2014.   5   2015./8   13/4   Raimonds Vējonis   3
  13.   5   13.Saeima 6.11.2018.   8   2019./3     11/2   Egils Levits   9
14. 8   14.Saeima         2022.   2023./7   pārvēlēs  
               

2.tabula Valsts prezidentu Izpausmes cipari amatā (amata Izpausmes cip.2)

Nr. Vēlēšanu gads/cip Prezidenti Pc Izaug gads Izpausmes cip +/-
  1.   1922./5   Jānis Kristaps Čakste   5   1   22/4     6/2
2. 1925./8     4    
  3.   1927./1   Gustavs Zemgals   11/2   3   13/4     6/2
  4.   1930./4   Alberts Kviesis   7   11/2   6     8/4
5. 1933./7     5    
  6.   1936./1   Kārlis Augusts Vilhelms Ulmanis   13/4   5   9     11(2) /7
  7.   1993./4   Guntis Ulmanis   13/4   8   3     5/1
8. 1996./7     11/2    
  9.   1999./1   Vaira Vīķe-Freiberga   4   5   8     1/6
10. 2003./5     9    
  11.   2007./9   Valdis Zatlers   7   9   7     9/5
  12.   2011./4   Andris Bērziņš   4   8   6     8/4
  13.   2015./8   Raimonds Vējonis   3   11/2   2     4/0
  14.   2019./3   Egils Levits   9   3   44/8     1/6
15. 2023./7     7