Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Numerologu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķis un tā sasniegšanai izvirzītie uzsevumi.

2.1 Biedrības mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par numeroloģijas sniegtajām iespējām katra cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.

2.2.Biedrības mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

2.2.1. koordinēt dažādu juridisko vai fizisko personu darbību Biedrības mērķiem atbilstošu projektu izstrādē un darbībā, ar mērķi harmonizēt cilvēku psiholoģisko un emocionālo pašsajūtu;

2.2.2. dažādu notikumu un personību datu izpēte un iegūto atziņu atspoguļošana praksē;

2.2.3. veikt aptaujas un pētniecisko darbību;

2.2.4. vākt, apkopot un izplatīt informāciju;

2.2.5. izdevējdarbība un informācijas sniegšana, kas veicina izpratni par numeroloģiju;

2.2.6. sadarbība ar citām organizācijām Latvijā un citur pasaulē ar līdzīgiem mērķiem;

2.2.7 veicināt sabiedrības izpratni, paužot Biedrības viedokli saskaņā ar Biedrības mērķiem;

2.2.8. rīkot izglītojošus pasākumus saskaņā ar darbības uzdevumiem;

2.2.9. šī mērķa un uzdevumu īstenošanai veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu no biedrības biedru naudas iemaksām, ziedojumiem un dažādiem fondiem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu (biedra naudu var maksāt vai nu visu kopsummu par visu kalendāro gadu, vai arī maksājumus var dalīt pa mēnešiem, vai kvartāliem);

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs rīkojas pretrunā ar Latvijas Numerologu biedrības Ētikas kodeksu;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu (nedrīkst izmainīt paziņojuma nosūtīšanas termiņu uz lielāku) laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. neveikt darbības, kas grauj Biedrības prestižu;

5.2.5. ievērot Biedrības izstrādāto Ētikas kodeksu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena 10. daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, biedrus iepriekš informējot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz trīs biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Sapulces kompetencē ir apspriest un izvērtēt Biedrības gada darbības rezultātus un izteikt priekšlikumus Biedrības darbības uzlabošanai.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2. Valdi Biedru sapulce ievēl uz nenoteiktu laiku.

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.6. Par valdes locekļa pienākumu pildīšanu var tikt noteikta atlīdzība, ko var noteikt ar valdes rīkojumu.

8.7. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vismaz 3 locekļi.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru pieaicina mēnesi pirms pārskata gada atskaites iesniegšanas.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu, tās apmēru nosaka Biedru sapulce.

21.07.2010, Rīgā

Statūti ar 2019. gada 20. februāra Biedru sapulces grozījumiem, Rīgā

PARAKSTĪJUSI LATVIJAS NUMEROLOGU BIEDRĪBAS VALDE.

 

↑Uz lapas augšu↑